هیئت سائلان امام رضا(ع)

ثبت خاطرات بیست ساله فعالیتهای اعضا هیئت سائلان رضا جان(ع)

هیئت سائلان امام رضا(ع)

ثبت خاطرات بیست ساله فعالیتهای اعضا هیئت سائلان رضا جان(ع)

اینجانب منصور نقی رازلیقی ، با توجه به اینکه میزان عکسها و تصاویری که از سال 1374تا کنون از هیئت سائلان رضاجان (ع) جمع آوری کرده ام به تعداد بالایی رسیده است . برای زنده نگه داشتن خاطرات و همچنین به اشتراک گذاری آنها با دوستانم این فضا را ایجاد کردم .